مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
برنامه ريزي منظم ومطالعه ي مؤثر
 

دربرنامه ريزي درسي ، به نكات مهمي بايدتوجه كردكه به دليل اهميتشان ، آنهارا يك به يك بررسي ميكنيم.

اصل ِ اول، در نظر گرفتن ِ واحدهاي زماني 60 دقيقه اي يراي مطالعه وتمرين . سپس درنظرگرفتن واحدهاي 15 دقيقه اي براي استراحت است در شرايطي كه هم چشم و هم ذهن استراحت كند.

وحالا : هنگام ِ يك شروع ِ خوب است ، شروعي صحيح ، با انر ژي و به موقع.

عامل اصلي موفقيت ِ شما ، اجراي نكته اي است كه در ادامه  ، به عنوان اولين قدم براي شما توضيح داده خواهد شد.  

   مهمترين گام در يادگيريهاي بادوام ، مرور ومطالعه دروسي است كه در هرروز تدريس شده وشمابراي يادگيري ِ مفيد ، بر اجراي اين اصل پافشاري كرده و خود را ملزم به اجراي آن ميدانيد.

 پس اولين قدم :  مرور ومطالعه درس هرروز درهمانروز است.

 ( اين نكته ، بسيار مهم است ) پس هرروز مطالب تدريس شده را درمنزل ، به عنوان اولين واحد مطالعه درنظر گرفته و آنها را مرور كنيد. يادتان باشد مبناي اصلي درهرموضوع ِ علمي ، كتاب درسي است . خوب بخوانيد وتا حد ِ حل ِ چند تمرين هم پيشروي كنيد تامفهوم در س كاملاً در ذهن شماتثبيت شود.

درگام بعدي ودرروزها و واحدهاي زماني ديگر : به دقت و مفهومي مطالب راياد بگيريد.براي اين كار ، حتي از حل تمرينهاي كتاب هم صرف نظر نكنيد و سپس فرمول‌ها و نكات و رابطه‌ها را حفظ كنيد.و پس از آن به حل نمونه هاي تمرينها ي تكميلي كه توسط دبير ارائه شده بپردازيد حالا كه تااين مرحله پيشرفت كرده ايد الان بايد با تست زدن ، خوآزمايي كنيد وخودرا موردسنجش قرار دهيد .

اما مرحله بعد : حالا نوبت ِ خلاصه‌نويسي است. مباحثي را كه مطالعه و چند تست آموزشي از آن حل كرديد را خلاصه‌نويسي كنيد. يعني نكات مهم را يادداشت كنيد تابراي هميشه درحافظه بلند مدت نگهداري شود.سعي كنيد در خلاصه‌نويسي، هيچ مطلب و نكته مهمي ازقلم نيافتد. با پايان خلاصه‌نويسي، مبحث مطالعه شده‌، مرحله‌ي اول مطالعه كه يادگيري است، تكميل مي شود.

در رياضي ، به دليل زياد بودن مطالب ، نبايستي تعداد تست‌هاي تمريني به قدري زياد باشد كه از يادگيري مفهومي مباحث غافل شويد؛ بايد تست را به دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعه شده انتخاب كنيد. اگر مبحثي را به طور كامل نخوانده ايد، به حل تست‌هاي تمريني نپردازيد

بايستي در فواصل معين، مطالب را مرور و دوره كنيد. در اين مرحله از مطالعه هم مي‌توانيد از جزوه و هم از خلاصه‌نويسي‌ها استفاده كنيد.

 آخرين واحد درسي هر شب را يراي جبران عقب ماندگي ها درنظر بگيريد.

 به خاطر داشته باشيد كه تكرارو دوره كردن ، به شما اعتماد به نفس خواهد داد.

  يك مسئله ي مهم ديگر : تنظيم خواب است.  8 ساعت خواب كه حتما ً 5 ساعت ِ آن بايد پيوسته باشد ، يك امر طبيعي ، لازم و كافي است.

 درس خواندن ، يك امر مهم وجدي است . پس خوابيده در رختخواب ، دارز كشيده ، جلوي تلويزيون ، در محل شلوغ و پر رفت و آمد  ممكن نيست جديتي اتفاق بيافتد.

 براي كيفيت بخشي به مطالعه ، خودرا شرطي كنيد .

 به اين ترتيب ، ساعت بيو لوژيك بدن خود را تنظيم كنيد.

حال به سراغ موضوع اصلي بازمي گرديم :

برنامه ريزي شامل سه مرحله است :

كوتاه مدت = مثلاً براي يك روز

ميان مدت = براي يك هفته

دراز مدت = براي اجراي مباحث آزمون بعدي

درهربرنامه ، حتماً ساعتی را درروزي تعطيل مثل جمعه به استراحت خانوادگي اختصاص دهيد.

تنوع مطالب آموختني بسيار مهم است . كاربرد تنوع درسي را درياد آوريهاي متنوع ، به هنگام آزمون دادن خواهيد ديد.

يادتان باشد ، برنامه بايد انعطاف پذير باشدتا بتواند نيازهاي مارا برآورده كند.