مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
  اردوهاي تابستانه سال95-94  
     
  ايام محرم