مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
اردوهاي تابستانه سال95-94
 
 
     
 
     
ايام محرم