مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
اردوهاي تابستانه سال95-94
 
ايام محرم