مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
درج مطلب
 
 

     

آيا مي دانيد طرح همیار مشاور چیست؟

 

عناوین آموزشی برای همیاران :

1-«آشنایی با ویژگی‌ها و اهداف برنامه همیار مشاور و نقش خود در آن»

2- «آشنایی با شرح وظایف و خصوصیات همیاران مشاور»، «آشنایی با مفاهیم بهداشت روان»

3-«راهنمایی و مشاوره»

4-«آموزش مفاهیم و چگونگی انتقال هویت اسلامی ـ ایرانی»

 5-«آموزش مفاهیم و چگونگی انتقال سبک زندگی اسلامی ایرانی»

6-«آموزش مفاهیم و چگونگی انتقال آداب و مهارت‌های زندگی»

7- «آموزش مهارت‌های رهبری گروه، مهارت‌های ارتباطی، الگودهی و شکل‌دهی رفتارهای سالم»

8- «آموزش ارتباط با دانش‌آموزان آسیب‌پذیر و دارای مشکلات سلامت روانی»

9-«آموزش در زمینه موضوعات مختلف سلامت روانی نظیر پیشگیری و ارتقای مشاوره‌های تحصیلی، مداخلات اولیه»

 10-«آموزش در زمینه رازداری و امانتداری و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی وظایف همیاران» عنوان کرد.