مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
وظايف خانواده براي كاهش اضطراب
 
 

1 ـ محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنشهای عاطفی و مشاجره باشد.
2 ـ سعی شود در ایام امتحانات , رفت وآمد و میهمانی های خانوادگی تعطیل یا محدود گردد.
3 ـ محیط فیزیکی آرام و بی سروصدا برای مطالعه دانش آموزان فراهم نمایید .
4 ـ به استراحت و خواب دانش آموزان توجه کافی داشته باشید .
5 ـ وظایف خانگی محوله به دانش آموزان را حذف یا کاهش دهید .
6 ـ در هنگام امتحانات , دانش آموزان نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان بخشی بیشتری دارند. لذا در این زمینه اقدام موثر داشته باشید.
7 ـ ساعات تماشای برنامه های تلویزیون تا حد امکان کاهش یابد .
8 ـ از ایجاد ترس و دلهره بی جا در بچه ها خودداری نمایید .
9 ـ از توقعات بی جا و فشار بیش از حد برای مطالعه خودداری نمائید.
10 ـ در صورتیکه فرزندتان از موفقیت در یکی از امتحانات رضایت خاطر نداشت , مورد حمایت قرار گیرد و از سرزنش نمودن او خودداری کنید.
11 ـ از حبس کردن دانش آموز در اتاق برای مطالعه کردن خودداری شود و به دانش آموز اجازه استراحت و تفریح لازم نیز داده شود.
12 ـ تغذیه دانش آموز مناسب و مقوی باشد .
13 ـ انتظارات بالا و بیش از حد توانایی از فرزندان , می تواند در ایجاد اضطراب و شدت آن موثر باشد , پس انتظارات مذکور را تعدیل نمائید.
14 ـ کمال گرایی بیش از حد والدین و وسواس شدید خانواده نسبت به نمرات بالا باعث ایجاد اضطراب در فرزندان می شود.
15 ـ از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران پرهیز کنید .
16 ـ از تاکید بیش از حد بر درس خواندن اجتناب کنید .
17 ـ ضمن اطمینان بخشی به دانش آموزان در آنان ایجاد انگیزه نموده و با ارائه پاداش و تقویتهای مطلوب آنها را تشویق به مطالعه نمائید

18- ـ به فرزندان يادآور شويم كه تو زحمات خود را كشيده اي و نتيجه امتحان هر چه باشد برايمان ارزشمند خواهد بود