مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
گزارش كلاس سوم خانم وكيلي
     
تكاليف كلاس سوم