مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
  گزارش كلاس سوم خانم وكيلي  
 
  تكاليف كلاس سوم