مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
  گزارش كلاس ششم  
 
  تكاليف كلاس ششم