مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
نذري
 
 
     
 
     
واحد كار مشاغل
 
 
     
 
     
واحد كار بستن بند كفش
 
 
     
 
     
واحد كار بوشش حيوانات
 
 
     
 
     
مانورزلزله
 
 
     
 
     
تصویر گردان
 
 
     
 
     
سوغاتي مشهد
 
 
     
 
     
تولد دانش اموزان
 
 
     
 
     
تهيه كلاز
 
 
     
 
     
تهيه كلاز
 
 
     
 
     
كاردستي
 
 
     
 
     
كارىستي
 
 
     
 
     
كاردستي
 
 
     
 
     
انجام تمرينات شطرنجي
 
 
     
 
     
اموزش سفال
 
 
     
 
     
اردو شهر بازي
 
 
     
 
     
كزارش
 
 
     
 
     
تكاليف