مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
کادر اداری و اجرایی
 
 
 
معرفی کارکنان واحد آموزشی
 
ردیف

روزهای کاری

سمت

نام خانوادگی

1

شنبه تا چهارشنبه

مدیریت

خانم طاهونه ای

2

شنبه تا چهارشنبه

معاونت پیش دانشگاهی وسوم

خانم بشیری

3

شنبه تا چهارشنبه

معاونت اجرایی ومعاون دوم

خانم خان محمدی

4

 

معاون تربیتی

خانم نوری

5

یکشنبه-سه شنبه

سرگروه مشاورین

مشاورمقطع پیش دانشگاهی

خانم مهرآثار

6

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

مشاورمقطع سوم دبیرستان

 

خانم عظیمی

7

دوشنبه-چهارشنبه

مشاورمقطع دوم دبیرستان

 

خانم ناصریان

8

شنبه تا چهارشنبه

خدمتگزار

خانم وآقای  روزبان