مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
  امکانات مجموعه  

 

 

کتابخانه:

ازجمله فعالیتهای کتابخانه ،برگزاری نمایشگاههای کتاب،مسابقات کتابخوانی بین دبیران ودانش آموزان ،خرید سالیانه کتاب ،بازدید ازکتابخانه های عمومی وبرگزاری ساعات کتابخوانی درمدرسه درطول سال تحصیلی می باشد.

 

 

سایت کامپیوتر:

درسایت کامپیوتر مجتمع آموزشی فدک امکان استفاده ازدستگاههای کامپیوترزیرنظر دبیر برای دانش آموزان مهیا است.فضای آموزشی سایت نیزبه گونه ای است که دانش آموزان می توانند به دوراز ازدحام وپراکندگی به فعالیت بپردازند.


 

آزمایشگاه:

درآزمایشگاه شیمی،فیزیک،وزیست شناسی هر یک ازابزار آزمایشی،دانش آموزان را درطرح واجرای آزمایشهای درسی وعلمی یاری می رساند ودانش آموزان در ساعتی جدا از ساعت درس خود از امکانات آزمایشگاه بهره می برند.
 

 

طراحی وب سایت دبیرستان:

باتوجه به فراگیرشدن علم کامپیوتردرتمام غعالیتهای جامعه کنونی،مجتمع آموزشی فدک سعی دارد دانش آموزان را با جدیدترین شاخه های این علم آشنا نماید،لذا در طراحی وب سایت با مشارکت علمی دانش آموزان واولیاء محترم آنهادر پیاده سازی ساختار ومحتوای وب سایت وهمچنین اجرای آن همراه می باشد.

 

کلاسهای تابستانی:

جهت رشدوشکوفایی هرچه بیشتراستعدادها واستفاده بهینه ازاوقات فراغت دانش آموزان ،مجتمع درفصل تابستان درمقطع دبیرستان دررشته های فیزیک،شیمی،ریاضی،زیست شناسی،حسابان،عربی اقدام به برگزاری کلاسهای تابستانی نموده است.

سرویس ایاب و ذهاب:

سرویس ایاب و ذهاب مجتمع آموزشی فدک همه روزه مشغول سرویس دهی به دانش آموزان در کلیه مناطق تهران می باشد.