مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
     
تست
 

 

تقویم اجرایی برنامه های آموزشی مجتمع فدک

سال تحصیلی 94-95

 

زمان اجرا

تقویم اجرایی واجرای برنامه های آموزشی جاری سیستم

مهرماه

- برگزاری جلسات شورای دبیران-شورا

- کنترل نهایی سازماندهی وتراکم کلاس ها

- کنترل مدارک تحصیلی دانش آموزان

- انسداددفترآمار وارسال آن جهت تائیدوپلمپ

- تشکیل پرونده کارکنان

- تشکیل دفترانضباطی عکس ومخصات

- برگزاری آزمون جامع تشریحی پاسخ کوتاه

- ابلاغ برنامه هفتگی کلاسها

آبان ماه

-هفته کتاب،افتتاح کتابخانه دبیرستان

- اعلام برنامه نمازبصورت جماعت درطول سال تحصیلی

- بازدیدمدیریت ومعاونت ازکلاسهای درس

- تشکیل شورای دبیران

- تشکیل جلسه شورای مدرسه-مالی

- انسداددفاتر انضباطی

- تدوین واجرای کلاس آموزش خانواده

- کنترل وسایل گرمایی

- تشکیل جلسه انجمن اولیاء ومربیان

آذر ماه

-برگزاری مسابقه مفاهیم

- تشکیل گروههای آموزشی درسی

- تشکیل جلسات انجمن اولیاء ودبیران

- شناسایی دانش اموزان ازلحاظ علمی واعلام به اولیاء جهت نظارت بیشتردر امتحانات نوبت اول

- برگزاری امتحانات نیم ترم،مسابقه مفاهیم وتدوین برنامه های امتحانی

- اخذ نمرات مستمر دوهفته قبل ازامتحان وانعکاس به اولیاء

- نظرخواهی مشاوران ازدبیران به منظور حسن اجرای امتحانات

- تهیه لیست نمرات ترم اول

- تحویل کارنامه مسابقات مفاهیم

دی ماه

-توصیه به دانش آموزان جهت آمادگی بیشتردرامتحانات نوبت اول وایجادزمینه ای لازم جهت کاهش اضطراب

- تشکیل شورای دبیران

- برگزاری امتحانات ترم اول

- تحویل لیست دبیران جهت ثبت به موقع نمرات دررایانه به مدیریت مدرسه

- ارسال نمونه سوالات امتحانی به انضمام صورت جلسه وکلیدسوالات به گروههای آموزشی

- ثبت نمرات

بهمن ماه

-تشکیل شورای دبیران

- تجزیه وتحلیل نتایج امتحانات دی ماه وگزارش وضعیت تحصیلی دانش آموزان

- پیش بینی کلاسهای جبرانی وجمع بندی

- تقدیرازمعلمین موفق ودانش آموزان ممتاز

- بررسی نقاط ضعف وقوت دانش آموزان براساس نتایج امتحانات ترم اول

- ارسال اطلاعات نوبت اول به پایگاه اطلاعاتی منطقه

اسفند ماه

-تشکیل شورای دبیران

- تنظیم ترازمالی دانشگاه

- انسداددفاتر امتحانی سال سوم

- تشکیل جلسه انجمن اولیاء ومربیان

- تهیه وپیشنهاد برنامه مطالعاتی به دانش آموزان درایام نوروز

- برگزاری امتحانات میان ترم ومسابقات مفاهیم

- اعلام نتایج امتحانات ومسابقه

فروردین ماه

-ارزشیابی ازتکالیف نوروزی دانش آموزان

- تشکیل شورای دبیران

- برنامه ریزی شورای تربیتی جهت استفاده ازسرسبزی طبیعت ازطریق اردوهاوگردشهای دسته جمعی و...

- آغازبرگزاری امتحانات میان ترم

- برگزاری اردوی نوروزی(پیش دانشگاهی)

- بررسی وضعیت ظاهری دانش آموزان وتوصیه های انضباطی وتربیتی

- تشکیل جلسات انجمن اولیاء

اردیبهشت ماه

-برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان

- تشکیل شورای دبیران

- دادن نمرات انضباطی دانش آموزان براساس مفادآیین نامه امتحانات

- کسب آمادگی بیشتربرای امتحانات

- معرفی دانش آموزان سال سوم به حوزه های نهایی

- ارائه کارنامه مستمردوم به اولیاء

- برگزاری مراسم هفته مشاغل ومعرفی رشته های کارودانش فنی حرفه ای به دانش آموزان پایه اول

- دریافت نمرات مستمرازدبیران

- تهیه مقدمات لازم جهت امتحانات خردادماه

- تشکیل ستاد امتحانات آموزشگاه وتقسیم کار

خردادماه

-تشکیل شورای دبیران

- رسیدگی به اعتراضات امتحانات واعلام نتیجه قطعی

- برگزاری امتحانات خردادماه

- نظرخواهی ازدانش آموزان درمورد نحوه عملکرددبیران وکارکنان

- ارئه فرم مالی ارزشیابی ودعوت به کارجهت کارکنان ودبیران

- بررسی تقاضاهای تجدیدنظراوراق امتحانی واعلام نتایج آن

- بایگانی اوراق امتحانی خردادماه

تیرماه

-تشکیل کلاسهای تابستانی وشروع کلاسهاازهفته دوم تیرماه

- آغازثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی آینده

- پیش بینی بهسازی فضای فیزیکی آموزشگاه

- تشویق دانش آموزان ممتازومعلمین موفق

- نظارت برمرخصی کادراجرایی وخدماتی آموزشگاه

- تشکیل کلاسهای تابستانی وشروع کلاسها ازهفته دوم تیرماه

مردادماه

-برگزاری شورای مدرسه

- تهیه وتجهیزات وسایل آزمایشگاهی جهت غنی بودن امتحانات آموزشگاه

- برگزاری اردوی تابستانی(دانش اموزان برتردرمسابقات ورتبه های اول تاسوم)

شهریورماه

-تمهیدات لازم جهت بازگشایی مدرسه

- تحویل برنامه یکساله آموزشگاه به اداره

- بررسی قبولی فارغ التحصیلان دیپلم جهت ورودبه دانشگاه

- سازماندهی مجددکلاسها براساس رشته وپایه

- برگزاری جلسات توجیهی مسئولین مدرسه وابلاغ مسئولیتهابه انان

تهیه دفاترشورای دبیران-شورای مدرسه-انضباطی دانش آموزان

 

 

 
     
 
     
تست
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع