مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی فدک
زمانبندی ساعات آموزشی
 
 
 
 

جدول زمانبندی ساعات آموزشی

ساعت

مدت

عنوان

7:30-7:15

15

مراسم آغازین

9-7:30

90

زنگ1

9:30-9

15

زنگ تفریح اول(صبحانه)

11-9:30

90

زنگ2

11:20-11

15

زنگ تفریح دوم

12:50-11:20

100

زنگ3

13:20-12:50

20

زنگ تفریح سوم

14:50-13:20

90

زنگ4